Biegaj z OSP

IX Bieg po Gminie Zduńska Wola

ORGANIZATOR
Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach; Janiszewice 3; 98-220 Zduńska Wola (NIP 8291578103)

PARTNERZY
Gmina Zduńska Wola
Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. Łódzkiego

CELE IMPREZY
Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych.
Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia.
Promocja Gminy Zduńska Wola.

Promocja Województwa Łódzkiego

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 14 września 2024 roku (sobota), start godzina 17:00 przed budynkiem strażnicy OSP Janiszewice
(Janiszewice 3; 98-220 Zduńska Wola)
Biuro zawodów będzie znajdowało się w budynku OSP Janiszewice i czynne będzie w godzinach 15:00 – 16:30

UCZESTNICTWO
W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; (organizator dopuszcza również start uczestników w wieku 16-18 lat pod warunkiem podpisania w biurze zawodów zgody przez rodzica/opiekuna prawnego).
Każda osoba startująca w biegu, uczestniczy w nim na własną odpowiedzialność.
Decyzja zawodnika o zgłoszeniu się do biegu wraz z uiszczeniem wpisowego jest traktowana jako deklaracja właściwego stanu zdrowia pozwalająca zawodnikowi na udział w biegu.

TRASA
Bieg zostanie rozegrany na dystansie 10 km
Trasa posiada atest PZLA
Nawierzchnia: 100 % trasa asfaltowa
Trasa biegu zostanie wyznaczona na terenie Gminy Zduńska Wola.
Trasa oznaczona będzie taśmą i strzałkami, skracanie trasy skutkować będzie natychmiastową dyskwalifikacją.

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie
www.biegajzosp.pl, link będzie dostępny również na stronie www.facebook.com/biegpogminie .
Organizator ustala limit 200 zawodników, którzy mogą wystartować w imprezie – po osiągnieciu limitu zapisy zostaną zamknięte (nie później niż 10 września 2024). O przydzieleniu numeru startowego decyduje data zaksięgowania opłaty startowej. Osoby, które wpłacą wpisowe po wyczerpaniu się miejsc dostaną jego zwrot na konto. O braku wolnych miejsc organizator poinformuje uczestników na stronie www.biegajzosp.pl oraz www.facebook.com/biegpogminie.

OPŁATA STARTOWA
50 zł – pierwszych 50 zapisanych i opłaconych osób
60 zł – zapisane i opłacone osoby od 51 do 150

70 zł – zapisane i opłacone osoby od 151 do 200
80 zł – opłata startowa w dniu zawodów – Płatna w biurze zawodów do godz. 15:30 (o ile będą dostępne miejsca)
Wpisowe płatne jest na przelewem przez dostępny po rejestracji formularz płatności.
(W przypadku problemów z płatnością prosimy o kontakt)
Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora.

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia limitu osób określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.
Wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego otrzymuje w pakiet startowy.

POMIAR CZASU
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.

Nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu wynikające z błędnie przytwierdzonego numeru z chipem nie stanowi podstawy do protestu.

W przypadku umieszczenia numeru z chipem w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika. Zgubienie numeru startowego z chipem skutkuje dyskwalifikacją.
Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny. Przy przekroczeniu tego limitu zawodnik jest zobowiązany na żądanie służb porządkowych do zdjęcia numeru startowego z chipem i opuszczenia trasy.

WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w budynku OSP Janiszewice i czynne będzie 14.09.2024 w godzinach 15:00 – 16:30
Podstawą odbioru zestawu startowego wraz z chipem jest okazanie przez zawodnika w Biurze Zawodów dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz podpisanie oświadczenia dostępnego w Biurze Zawodów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających pakiet startowy poprzez sprawdzenie danych w dokumencie tożsamości z danymi zawartymi w zgłoszeniu.
Weryfikacji podlegają również kategorie zgodnie z ich opisem, udokumentowanie przynależności do danej kategorii leży po stronie uczestnika.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
Każdy z zawodników, który ukończy bieg główny otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
Prowadzona będą klasyfikacje:
Open Kobiet – miejsca 1-3
Open Mężczyzn – miejsca 1-3
Mistrzostwa Gminy Zduńska Wola – kobiety – miejsca 1-3
Mistrzostwa Gminy Zduńska Wola – mężczyźni – miejsca 1-3
Mistrzostwa województwa łódzkiego strażaków OSP – kobiety – miejsca 1-3
Mistrzostwa województwa łódzkiego strażaków OSP – mężczyźni – miejsca 1-3
Mistrzostwa województwa łódzkiego strażaków OSP – drużynowa (skład drużyny: 3 osoby) – miejsca 1-3
Drużynowa/firmowa OPEN (skład drużyny: 4 osoby – w tym minimum jedna kobieta) – miejsca 1-3

W klasyfikacjach drużynowych sumowany jest czas zawodników. Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie biegu przez wszystkich członków drużyny. Sklasyfikowane zostaną tylko i wyłącznie drużyny, które podadzą identyczną nazwę swojego zespołu (np. OSP Janiszewice, OSP w Janiszewicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach – to nie są te same drużyny).
Nagrody za zajęcie miejsca wg powyższych klasyfikacji – pamiątkowe puchary.

Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród.

Mistrzostwa Województwa łódzkiego strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w biegu na 10 km – w rywalizacji mogą brać udział strażacy posiadający ważną legitymację członkowską OSP jednostki z terenu województwa łódzkiego (wydaną minimum 6 miesięcy przed datą biegu).

BEZPIECZEŃSTWO
Zabezpieczenie trasy oraz opiekę medyczną zapewnia organizator.
Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Ze względów bezpieczeństwa uprasza się zawodników o niestartowanie w biżuterii, szczególności łańcuszkach, kolczykach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku noszenia niedozwolonych ozdób, jak również nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zawodników zagubione w trakcie biegu.
Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, oświadczenia oraz dokonanie opłaty wpisowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Zawodnik pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek nie zostanie dopuszczony do biegu.

REKLAMACJE
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać na adres kontakt@biegajzosp.pl, zostaną one rozpatrzone w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
Organizator nie zapewnia transportu uczestników.
Bieg wymaga od uczestników dobrej sprawności i kondycji fizycznej.
Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Organizator zapewnia szatnie.
Miejsca parkingowe znajdują się na terenie parkingu firmy Plastem (naprzeciwko budynku OSP).
Parkowanie w miejscach niezgodnych z zasadami może powodować konsekwencje przewidziane przepisami drogowymi.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników sponsorom i partnerom biegu w celach marketingowych Wszystkich zawodników startujących w „Biegu po Gminie Zduńska Wola” obowiązuje niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.
Protesty należy składać w przeciągu 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
Wszystkie pytania dotyczące regulaminu jak i samej imprezy należy kierować e-mailowo na adres:
kontakt@biegajzosp.pl, stronę www.biegajzosp.pl lub poprzez fanpage www.facebook.com/biegpogminie

Organizatorzy.
OSP Janiszewice


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Uczestnik Biegu po Gminie Zduńska Wola wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach, Janiszewice 3; 98-220 Zduńska Wola. Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO).
Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@biegajzosp.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach
Janiszewice 3; 98-220 Zduńska Wola

Państwa dane osobowe niezbędne są do:
a. świadczeń usług drogą elektroniczną:
b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu: uczestnictwa, na które zgłaszacie się Państwo
przez stronę www.biegajzosp.pl
c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
d. dostarczania usług płatniczych
e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę www.biegajzosp.pl
f. obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas Państwo kierujecie kontaktu z Państwem
g. celów podatkowych i rachunkowych
h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług obsługi zgłoszeń i korespondencji, które
do nas Państwo kierujecie przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony www.biegajzosp.pl oraz udziału w biegu, na który zapiszecie się Państwo za pośrednictwem strony www.biegajzosp.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie
podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa danych (szczególnie te, które
znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom
administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Regulamin