Biegaj z OSP

REGULAMIN – BIEGI DZIECI

ORGANIZATOR
Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach.

PARTNERZY:
Gmina Zduńska Wola

CEL IMPREZY
Organizacja wydarzenia sportowego dla dzieci w wieku 4-15 lat, mające na celu propagowanie aktywności ruchowej od najmłodszych lat.

CHARAKTER BIEGU
Bieg to zawody dla dzieci, nastawione na dobrą zabawę, budowanie charakteru od najmłodszych lat oraz nietypową formą rozrywki dla dzieci.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Bieg odbędzie się 14 września 2024 (sobota) przed strażnicą OSP Janiszewice, o godzinie 16:30. W biegu mogą wziąć udział dzieci w wieku 4-15 lat, które zarejestrowane zostały przez opiekuna prawnego w biurze zawodów. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany godziny biegu, przy czym opiekun prawny dziecka zostanie o tym poinformowany przed rozpoczęciem zawodów. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. Organizator może również odwołać zawody, jeśli warunki atmosferyczne będą stanowić zagrożenie dla uczestniczących w nim dzieci.

UCZESTNICTWO
W biegu dla dzieci mogą brać udział dzieci, które w dniu rozpoczęcia biegu mają ukończone co najmniej 4 lat i nie więcej niż 15 lat (w przypadku niewykorzystania dostępnych miejsc startowych Organizator może zezwolić na udział dziecka w innym wieku) oraz zostały zarejestrowane przez opiekuna prawnego w biurze zawodów. Warunkiem udziału w imprezie jest złożenie następujących dokumentów podczas weryfikacji w biurze zawodów:

  • Formularz zgłoszeniowy
  • Akceptacja regulaminu
  • Akceptacja udziału na odpowiedzialność opiekuna prawnego, z pełną świadomością ryzyka wynikającego z charakteru biegu
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Zgoda na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz w materiałach promocyjnych warunkiem złożenia w dniu rozpoczęcia imprezy w biurze zawodów zgody na uczestnictwo w imprezie podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika

ZAPISY
Limit uczestników to 100 osób. Każdy dziecko powinno zostać zarejestrowane przez opiekuna prawnego poprzez formularz w biurze zawodów. Zapisy na bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są w dniu biegu.
Biuro zawodów czynne będzie w godzinach 15:00 – 16:15

OPŁATA STARTOWA
Udział w biegu dla dzieci jest bezpłatny

ŚWIADCZENIA
Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma:

  • prawo wzięcia udziału w biegu
  • napój oraz poczęstunek
  • podstawową opiekę medyczną
  • medal za ukończenie biegu
  • upominek

KLASYFIKACJE
Bieg nie przewiduje klasyfikacji.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE
Koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
Organizator nie zapewnia transportu uczestników.
Bieg wymaga od uczestników dobrej sprawności i kondycji fizycznej.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Miejsca parkingowe znajdują się na terenie firmy PLASTEM (tylko w wyznaczonej strefie).
Parkowanie w miejscach niezgodnych z zasadami może powodować konsekwencje przewidziane przepisami drogowymi.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
Wszystkich zawodników startujących obowiązuje niniejszy regulamin.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu.
Protesty należy składać w przeciągu 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
Wszystkie pytania dotyczące regulaminu jak i samej imprezy należy kierować e-mailowo na adres:
kontakt@biegajzosp.pl, stronę www.biegajzosp.pl lub poprzez fanpage www.facebook.com/biegpogminie

Regulamin biegu dzieci